Skip to main content

投资组合

VPEG3所做的所有标的私募股权投资认购或直接共同投资,将根据澳大利亚私募股权投资和风险投资协会(AVCAL)认定的国际私募股权投资估值准则按月估值。因此,VPEG3持有的所有标的私募股权投资都是按月估值,单个公司的投资价值将以多种盈利数据为基础,并至少每年进行往往不止一次独立审计。因此,VPEG3的月估值能清晰反映其标的投资组合的表现。

Vantage私募增长基金3期——月估值

随着时间的推移和基金,资本要求将华帝作出与被叫基金各投资期限内申请在满足基金的每个标的私募股权投资的通话付款义务,或为了满足工作的基金的资本要求 。 由于每个资本催缴款是由投资者支付或从现金管理信托中提取给基金的,每个投资者的实缴资本增加了,使得实缴资本等于被赎回资本的总和减去基金支付给基金的任何分配 投资者。VPEG3(本基金)由两个投资实体,Vantage私人股权投资增长有限合伙公司3(LP)(VPEG3,LP)和Vantage私人股权投资增长信托3A(VPEG3A)组成。下面显示了当前的投资组合分配,向VPEG3支付的已付资本和每美元承诺资本的净资产值(NAV):

月结 现金 固定利息投资 私人股本(价值) 实收资本/对VPEG3承诺资本的美元 资产净值/对VPEG3的承诺资本美元 已付股息 支付的累计股息
2024年05月31日 1.19% 0.00% 98.81% 0.75 0.951 0.030 0.267
2024年04月30日 0.03% 4.12% 95.85% 0.75 0.982 0.237
2024年03月31日 0.66% 4.32% 95.02% 0.75 0.981 0.237
2024年02月29日 1.12% 3.32% 95.56% 0.75 0.984 0.237
2024年01月31日 1.03% 3.44% 95.53% 0.75 0.985 0.237
2023年12月31日 1.08% 3.42% 95.50% 0.75 0.985 0.237
2023年11月30日 1.87% 0.22% 97.91% 0.75 0.993 0.090 0.237
2023年10月31日 0.69% 10.96% 88.35% 0.75 1.085 0.147
2023年9月30日 0.16% 10.91% 88.93% 0.75 1.088 0.147
2023年8月31日 0.13% 9.38% 90.49% 0.75 1.096 0.147
2023年7月31日 4.59% 5.32% 90.09% 0.75 1.096 0.147
2023年6月30日 0.14% 5.30% 94.56% 0.75 1.099 0.147
2023年5月31日 0.34% 5.45% 94.22% 0.75 1.069 0.147
2023年4月30日 0.06% 0.00% 99.94% 0.68 1.004 0.147
2023年3月31日 0.11% 0.00% 99.89% 0.68 1.000 0.147
2023年2月28日 0.07% 0.08% 99.85% 0.68 1.007 0.088 0.147
2023年1月31日 1.55% 4.73% 93.72% 0.68 1.097 0.059
2022年12月31日 2.15% 4.72% 93.13% 0.68 1.100 0.059
2022年11月30日 2.36% 4.77% 92.87% 0.68 1.088 0.059
2022年10月31日 1.84% 4.74% 93.40% 0.68 1.090 0.059
2022年09月30日 2.51% 4.81% 92.67% 0.68 1.109 0.059
2022年08月31日 4.26%% 4.70% 91.03% 0.68 1.115 0.059
2022年07月31日 4.29% 4.70% 91.02% 0.68 1.115 0.059
2022年06月30日 4.9% 4.50% 90.6% 0.68 1.114 0.059
2022年05月31日 9.75% 0.05% 90.20% 0.68 1.086 0.059
2022年04月30日 4.31% 0.06% 95.63% 0.68 1.107 0.059
2022年03月31日 12.41% 0.05% 87.54% 0.68 1.107 0.059
2022年02月28日 10.23% 0.05% 89.72% 0.68 1.118 0.059
2022年01月31日 6.17% 0.05% 93.78% 0.62 1.058 0.059
2021年12月31日 6.64% 0.05% 93.31% 0.62 1.063 0.059
2021年11月30日 10.3% 0.1% 89.7% 0.62 1.001 0.059
2021年10月31日 8.1% 0.1% 91.8% 0.62 0.980 0.026 0.059
2021年09月31日 13.7% 0.1% 86.2% 0.62 0.993 0.033
2021年08月31日 12.3% 0.1% 87.7% 0.62 0.932 0.033
2021年07月31日 4.3% 0.1% 95.6% 0.62 0.935 0.033
2021年06月30日 7.7% 1.5% 90.7% 0.62 0.944 0.033
2021年05月31日 9.0% 1.7% 89.3% 0.62 0.874 0.033
2021年04月30日 9.1% 1.7% 89.3% 0.62 0.878 0.033
2021年03月31日 4.7% 1.7% 93.6% 0.62 0.867 0.033
2021年02月28日 0.3% 2.7% 97.0% 0.620 0.839 0.03 0.033
2021年01月31日 1.5% 9.9% 94.6% 0.620 0.842 0.003
2020年12月31日 1.9% 7.7% 90.4% 0.620 0.863 0.003
2020年11月30日 5.0% 1.0% 94.0% 0.620 0.649 0.003
2020年10月31日 0.0% 1.6% 99.2% 0.556 0.589 0.003
2020年9月30日 0.0% 1.4% 98.6% 0.556 0.593 0.003
2020年8月31日 1.7% 0.0% 98.3% 0.556 0.444 0.003
2020年7月31日 1.5% 0.5% 98.0% 0.556 0.446 0.003
2020年6月30日 2.1% 2.8% 95.1% 0.556 0.450 0.001 0.003
2020年5月31日 13.4% 9.0% 77.6% 0.66 0.532 0.002
2020年4月30日 19.8% 3.8% 76.5% 0.66 0.535 0.002
2020年3月31日 7.4% 6.1% 86.5% 0.53 0.419 0.002
2020年2月29日 3.6% 9.6% 86.8% 0.53 0.437 0.002
2020年1月31日 2.8% 11.0% 86.2% 0.53 0.442 0.002
2019年12月31日 3.9% 10.8% 85.3% 0.53 0.445 0.002
2019年11月30日 2.1% 13.9% 84.0% 0.53 0.433 0.002
2019年10月31日 0.4% 22.2% 77.4% 0.53 0.432 0.002
2019年9月30日 22.2% 0.4% 77.4% 0.53 0.439 0.002
2019年8月31日 6.3% 0.7% 93.0% 0.38 0.285 0.002
2019年7月31日 11.4% 2.3% 86.3% 0.38 0.288 0.002
2019年6月30日 0.4% 4.0% 95.6% 0.33 0.247 0.002 0.002
2019年月31日 1.1% 8.5% 90.4% 0.33 0.244
2019年4月30日 0.6% 10.0% 89.4% 0.33 0.248
2019年3月31日 0.5% 1.4% 98.1% 0.25 0.174
2019年2月28日 1.5% 4.1% 94.4% 0.25 0.178
2019年1月31日 19.8% 4.0% 76.2% 0.25 0.183
2018年12月31日 21.7% 4.0% 74.3% 0.25 0.189
20181130 1.7% 15.3% 83.0% 0.20 0.135
20181031 5.1% 15.3% 79.6% 0.20 0.135
2018930 4.2% 26.3% 69.5% 0.20 0.139
2018831 3.0% 28.8% 68.2% 0.20 0.135
2018731 18.4% 10.8% 71.0% 0.20 0.137
2018630 19.4% 33.8% 46.8% 0.20 0.146
2018531 0.8% 51.7% 47.5% 0.2 0.138
2018430 3.8% 55.2% 41.0% 0.20 0.144
2018331 49.1% 8.8% 42.1% 0.20 0.146
2018228 47.2% 9.1% 43.7% 0.20 0.149
2018131 46.4% 9.0% 44.7% 0.20 0.152
20171231 21.6% 3.2% 75.2% 0.10 0.057
20171130 26.9% 2.5% 70.6% 0.10 0.063
20171031 78.4% 2.9% 18.8% 0.10 0.067
2017930 12.7% 12.6% 75.8% 0.05 0.014
2017831 15.8% 15.0% 69.2% 0.05 0.014
2017731 22.7% 74.7% 2.7% 0.05 0.016
2017630 6.1% 91.3% 2.6% 0.05 0.017
2017531 5.6% 86.6% 7.8% 0.05 0.020
2017430 3.2% 88.7% 8.1% 0.05 0.021
2017331 2.3% 97.7% 0.0% 0.05 0.022
2017228 0.1% 99.9% 0.0% 0.05 0.022
2017131 2.0% 98.0% 0.0% 0.05 0.036